Cerere de chemare in judecata

CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA – ORIGINAL
Cererea  de chemare in judecata trebuie sa respecte regulile Noului Cod de Procedura Civila, prevazute la art 194 si urmatoarele, si anume:

–  numele partilor (reclamant si parat), domiciliul procedural al acestora (unde vor fi comunicate actele de catre Judecatorie), CNP;

–  obiectul cererii – stabilirea masei partajabile, stabilirea cotelor, modul de distribuire a bunurilor, modul de distribuire a sultei, credite la banca;

–  aratarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza cererea – modul in care au fost dobandite bunurile, contruibutia fiecaruia, etc.;

–  aratarea probelor – inscrisuri, interogatoriul celeilalte parti, martori, expertiza evaluatoare, expertiza tehnica cu aratarea obiectivelor acesteia;

–  aratea motivelor de drept – articolele din Noul Cod Civil pe care se intemeiaza cererea, in functie de fiecare capat de cerere (obiectul cererii);

–  data si semnatura in original.

Daca exista reprezentare juridica (prin avocat sau procurator cu procura speciala) se vor trece si datele persoanei respective si se va atasa delegatia sau procura speciala in original.

TAXA DE TIMBRU
Taxa de timbru se stabileste in functie de valoarea obiectului cererii cu 3% din valoarea totala a masei partajabile. In cazul in care reclamantul indeplineste conditiile legii, acesta poate face cerere de ajutor public judiciar pentru scutirea taxei de timbru partial sau in totalitate sau esalonarea acestei taxe in mai multe rate lunare in functie de posibilitati.

ACTE PROPRIETATE ASUPRA BUNURILOR SUPUSE PARTAJARII – COPIE
Toate inscrisurile referitoare la bunurile supuse partajarii: contract de vanzare cumparare, donatie, etc, extras carte funciara, certificat rol fiscal, situatia juridica a imobilului – pentru bunuri imbobile, facturi, chitante pentru bunurile mobile. Daca aceste facturi nu exista, existenta bunurilor mobile se poate face si cu martori si vor fi stabilite prin expertiza atat existenta acestora, cat si valoarea si modul de repartizare intre soti.

CI RECLAMANT SI PARAT – COPIE
Nu este obligatorie prezentarea copiei de pe CI al paratului decat in situatia in care partajul se face de comun acord sau prin mediator.

PROCES VERBAL DE INFORMARE MEDIERE – la mediator sau avocat
Noul Cod de Procedura Civila prevede ca, incepand cu anul 2013, partile sa prezinte Proces Verbal de informare asupra medierii. Acesta poate fi incheiat de orice mediator sau avocat la care se prezinta reclamantul sau partile impreuna. Mediatorul sau avocatul informeaza partea/partile asupra simplificarii procedurilor in instanta prin mediere si asupa beneficiilor medierii in conflictele dintre parti.

ALTE ACTE – COPIE
In cazul in care reclamantul detine si alte acte la care face referire in actiunea principala, acestea de vor depune in copie la dosar. Exemple: adeverinta de venit de la serviciu si copie carte de munca pentru dovedirea continuitatii in munca si a venitului obtinut, certificate de mostenitor, sentinte de dobandire a unor bunuri, contracte de imprumut la banca sau la alte persoane, desfasurator rate, etc.

Toate copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre reclamant sau de reprezentantul legal al acestuia (si cele care se comunica si cele pentru instanta), iar numarul de exemplare se va stabili astfel:

– Un exemplar pentru instanta de judecata, care va cuprinde toate inscrisurile originale si cele certificate pentru conformitate, taxa de timbru, delegatia avocatiala sau procura speciala;

– Un exemplar pentru parat, care va cuprinde cererea de chemare in judecata in original, iar inscrisurile in copie certificata pentru conformitate. Nu se vor atasa copii de pe taxa de timbru, delegatia avocatiala sau procura speciala

Toate aceste documente se vor depune la Judecatoria de pe raza sectorului/localitatii unde locuieste paratul sau unde se afla imobilul de partajat, de catre reclamant personal cu CI in original sau de catre reprezentantul legal al acestuia.

In cazul in care cererea de partaj este insotita si de cererea de divort, actele se vor depune la instanta de divort, dupra procedura explicata, insotita si de actele necesare divortului. Intai se va dispune judecarea desfacerii casatoriei si a incetarii raporturilor de familie, dupa care se va dispune impartirea masei partajabile.

 

images

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea urmare dizolvării judiciare şi lichidării societăţilor  (cf. art. 227 alin. (1) lit. c) şi e) şi art. 229 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Etapa I

 1. Cererea de înregistrare – formular;
 2. Hotărârea judecătorească irevocabilă de dizolvare în copie legalizată de instanţă (original);
 3. Actul de numire a lichidatorilor, dacă aceştia nu au fost numiţi prin hotărârea judecătoreasca (original);
 4. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor – detalii;
 5. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate al lichidatorului (copie);
 6. Dacă este cazul: împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii;

Etapa a-II-adetalii

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) – formular, pentru depunerea situaţiei financiare de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/ acţionari şi certificată de persoanele autorizate, potrivit legii (copie – detalii), bifată la pct. 5.12;
 2. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii:

Etapa a-III-a

 1. Cererea de radiere (original) – formular;
 2. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobate de asociaţi/membri, certificată de persoanele autorizate potrivit legii şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC sau în Monitorul Oficial cu minimum 15 zile, respectiv 30 de zile (pentru SA şi SCA) înainte de depunerea cererii. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 3. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare (originale);
 4. Dacă este cazul:
  • pentru SA şi SCA, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor/membrilor directoratului şi raportul cenzorilor/auditorilor financiari, dacă unul sau mai mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori (original);
  • registrele SA şi SCA;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 5. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii:
  • 45 lei – taxele de registru;
  • 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;

Notă

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.